Hem > Våra tjänster > Brandskydd

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete utgör grunden i en verksamhets förvaltningsbrandskydd. Nästan alltid måste det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras och det beskriver hur ni som verksamhet ska jobba med förebyggandet och underhållet av brandskyddet, utbilda er personal, vem som ansvarar för vad och vad som ska ske i händelse av brand.


Vi som jobbar med brandskydd dagligen dyker gärna ner i regelverk och lagar och i detta fall tittar vi främst på Lag om skydd mot olyckor och Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

Men du som fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare vill vi ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för verksamhetens bästa, inte för att det står i en lagtext. 


Vi erbjuder dig hjälp med ert systematiska brandskyddsarbete i den omfattning som ni har behov av. Det kan vara att upprätta allt ifrån början, det kan vara att uppdatera och revidera befintlig dokumentation eller kanske digitalisera ert arbete. 


Om behovet är återkommande så är det vanligaste att man som kund tecknar ett avtal och om det är ett engångsbehov så utför vi tjänsten som ett enskilt uppdrag.

SBA
skydd mot olyckor
Utbildning

Utbildning

Byggnadstekniskt brandskydd så som t.ex. brandlarm, branddörrar, utrymningsvägar, vägledande markeringar och nödbelysning i all ära, ja listan kan göras lång. Men om inte den viktigaste hörnstenen, nämligen människan, inte är insatt hur brandskyddet fungerar och hur man ska agera vid brand så spelar i princip inget annat någon roll.


Att du och dina kollegor har rätt förutsättningar för att jobba med ert brandskydd samt veta hur ni ska agera vid en brand är helt avgörande.


Och utbilda inte personalen för att kunna sätta ett kryss i en checklista. Anlita oss, vi strävar alltid efter att anpassa utbildningen, oavsett vilken, till er verksamhet och era förutsättningar. 


Vi vill motivera, engagera och inspirera. Vi vill att varje deltagare ska känna att brandskydd är viktigt.


Vi har följande utbildningskoncept att erbjuda...

kunskap
brandutbildning
brandskyddsdokumentation

Brandprojektering

Kravet om Brandskyddsdokumentation enligt Boverkets byggregler (BBR) har funnits sedan 1994 och gäller i princip för alla nyupprättande byggnader samt tillbyggnationer. Förutom komplementbyggnader under 15 m2, det vill säga friggebodar.


Notera dock att omfattningen och komplexiteten på dokumentationen kan varierar beroende på vilken typ av byggnad som ska upprättas.

En brandskyddsdokumentation beskriver den färdigställda byggnadens brandtekniska utformning samt förutsättning för en säker utrymning och är alltså en relationshandling. Ett facit som talar om hur det tekniska brandskyddet ska fungera i byggnaden helt enkelt. Dokumentationen kan i många fall utgöra starten och grunden av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. Så ja, det är ett väldigt viktigt dokument att ha tillgång till, även om ni inte är fastighetsägare.


Vid ändring av byggnad så gäller kraven för den del av byggnaden som ska ändras. Notera dock om ändringen även påverkar förutsättningar i befintlig byggnadsdel så ska även dessa ingå i brandskyddsdokumentationen. Finns det redan en brandskyddsdokumentation över byggnaden sedan tidigare kan det vara bra att uppdatera den istället så att allt beskrivs i ett och samma dokument.


Inte bara ändring av byggnad kan föranleda krav om brandskyddsdokumentation, även förändring av verksamhet kan innebära att krav om brandskyddsdokumentation föreligger.


I vår erfarenhet är det väldigt vanligt att vid ändringar (byggnad som verksamhet) att detta glöms bort och att vi brandkonsulter först blir inkopplade i efterhand. Även om det oftast går att lösa så blir det nästan alltid mer kostsamt. 


Så kontakta oss innan ny bygger om eller ändrar något. Eller för den delen när det är dags at bygga något nytt.


Vi hjälper er genom hela byggprocessen...

 1. Bygglovshandling, Brandskyddsbeskrivning ---> Startbesked
 2. Bygghandling, Arbetsunderlag ---> Brandtekniska yttranden
 3. Relationshandling, Brandskyddsdokumentation ---> Slutbesked
bygglov
brandskyddsbeskrivning
gångavstånd

Brandtekniskt utlåtande & Rådgivning

Brandtekniska utlåtande kan behövas om ni behöver enstaka rådgivning kring t.ex. en utrymningsväg som ni kanske vill förändra. Eller ni kanske vill göra om ett förråd till ett kontor eller ett kontorsutrymme till ett konferensrum. Eller rådgivning kring en brandteknisk installation eller hjälp med vad som helst inom det byggnadstekniska brandskyddet.


Ja listan kan göras lång, men kort och gott kan man egentligen säga att ett brandtekniskt utlåtande kan behövas vid tillfällen då en komplett brandskyddsbeskrivning/brandskydds- dokumentation inte behövs i samband med en mindre förändring.

Inte alls sällan kan kraven komma ifrån en myndighet eller ett försäkringsbolag som kräver att er lösning på brandskyddet ska verifieras och bedömas av en brandkonsult eller liknande, vilket då kan utföras med ett brandtekniskt utlåtande.


Inom brandtekniska utlåtande & rådgivning kan vi bl.a. hjälpa till med följande...


 • Personantalsberäkningar
 • Utrymningsdimensionering
 • Brandcellsindelning
 • Projektering av nödbelysning och vägledande markering


läsavstånd
utrymningsdimensionering
brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Att vara eller icke vara, det är frågan. Om man inte har koll på detta som verksamhet så är tyvärr svaret; att icke vara. Både sannolikhet och konsekvens är höga vid hantering av brand-farlig vara och om man inte är medveten om dess risker och de olika ämnenas fysikaliska egenskaper då kan det säga puff.


Och mycket tack vara detta så är också regelverket mycket strängare.


Oavsett mängd och omfattning är man skyldig som verksamhet att hantera sin brandfarliga vara på ett säkert och tryggt sätt. Steg 1 är att alltid ha en aktuell inventering över sin brandfarliga vara. Beroende på mängd kan hanteringen också vara tillståndspliktig. Är man tillståndspliktig är man även skyldig att utse en föreståndare för hanteringen som ska ha erforderlig kunskap inom området. Sådan kunskap erhåller man bäst genom en utbildning som kallas för; Föreståndare brandfarlig vara. Beroende på hur er hantering ser ut, vilka volymer som hanteras samt i vilken typ av verksamhet som den hanteras inom så kan kunskaps-behovet variera, det är därför ordet erforderlig används.


Enkelt utryckt man säga att brandfarliga varor är olika typer av kemikalier som har egenskaper som gör att de enkelt kan ta eld eller explodera. Man delar in varorna i tre huvudkategorier...

 • Vätska
 • Gas
 • Brandreaktiva varor 


Vi kan hjälpa er att navigera i detta, minst sagt, regelintensiva område. Är det något inom brandskydd man som lekman inte ske försöka ge sig på så är det hantering av brandfarlig vara. Det är otroligt lätt att trampa snett, så ta hjälp. Bara en timmes möte kan krävas för att göra en snabb nulägesbedömning av läget och därifrån kan projektet bli litet eller stort. Det beror helt på omständigheterna och de givna förutsättningarna.


Inom brandfarlig vara hjälper vi till med bland annat...


 • Nulägesbedömning
 • Tillståndsprocessen
 • Riskutredning
 • Explosionsskyddsdokumentation
 • Utbildning


atex
tillstånd
insatsplan

Insatsplan

Om en Utrymningsplan är för besökande och personal så att de på ett så säkert sätt som möjligt försätta sig i säkerhet så är en Insatsplan till för att räddningstjänstens personal ska kunna genomföra en säker, effektiv och snabb insats som möjligt. Den ger också möjligheten för verksamheten att tala om vilka byggnader eller utrymmen som är extra viktiga för att säkra driften framåt.


Med andra ord en strukturerad tydlig insatsplan ger räddningstjänstens personal möjligheten att agera på ett sätt så att inte bara faran upphör så fort som möjligt men också säkerställa att man begränsar skadorna till de minst viktiga delarna av verksamheten eller byggnaderna.


Krav på insatsplan kan komma ifrån myndighet, försäkringsbolag eller verksamhetens egna ambition. Men normalt är det ofta komplexa verksamheter och eller byggnader, där risken och konsekvens för och av brand generellt bedöms som högre, som upprättar en insatsplan.


Märk väl att insatsplanen är bara ett kugghjul i ett helt maskineri av kugghjul, det är helt avgörande att aktuell räddningstjänst är väl förtrogen och insatt i både själva insatsplanen som dokument men även verksamheten och fastigheten som berörs av insatsplanen. Det innebär att räddningstjänsten ofta måste öva i er verksamhet med insatsplanen som stöd för att man vid brand eller olycka kan förvänta sig att det mesta fungerar väl. Det handlar om att planera för det värsta och hoppas på det bästa.


För att ge er verksamhet en kvalitetssäkrad, strukturerad och tydlig insatsplan följer vi Brandskyddsföreningens standard, Insatsplan 2019 när vi hjälper er att ta fram och upprätta en insatsplan.


Om du tror eller vet att ni är i behov av en insatsplan så kontakta oss så bokar vi ett möte och så tar vi det därifrån helt enkelt.

serveso
insats
Utrymningsplan

Utrymningsplan

En Utrymningsplan ska hjälpa personer i en byggnad att försätta sig i säkerhet på enklaste möjligaste vis. Det innebär att fokus ska vara på utrymning. Även om det kan vara snyggt och prydligt att inventera in första hjälpen, brandfiltar, inomhusbrandposter m.m. så är det väldigt viktigt att försöka begränsa mängden information som visas på planen.


Ju mer information som syns desto längre tar det för en människa att tolka och hantera informationen och därmed fördröjer man individens beslutfattande.


Vid upprättande av en utrymningsplan så genomförs alltid ett platsbesök, detta för att faktiskt kunna bedöma och säkerställa att det finns en god utrymningssäkerhet överlag.


I de flesta fall ska utrymningsplanen upprättas i format A3 och placeras där den är tillgänglig och enkel att se.


Förutom utrymningsplaner kan vi också hjälpa till med...


 • Brandskyddsritningar
 • Egenkontrollritningar
 • Avsökningsritningar
utrymning
återsamlingsplats
Service

Brandredskap & Service

Att ha tillgång till lämplig, fungerande och tillräcklig släckutrustning är ofta nödvändigt för att kunna begränsa skadorna vid en brand.


Produkter inom brandskydd är inte bara handbrandsläckare, och oavsett ditt behov så kan vi nästan alltid hjälpa till.

Vi kan bl.a. hjälpa till med följande...Brandredskap måste underhållas väl, detta för att säkerställa att redskapet fungerar som det ska i händelse av brand. Se därför alltid till att era brandredskap kontrolleras årligen. Tänk även på att vid service genomförs inte bara kontroll på själva redskapet. Utan det sker även en bedömning kring om det är ett lämpligt släckmedel i förhållande till risken. En verksamhet förändras hela tiden och med den kan också typen av brandredskap behöva förändras.


Vi kan bland annat utföra service på följande...


 • Handbrandsläckare
 • Inomhusbrandposter
 • Stigarledningar
 • Brandgasventilation
 • Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer)
 • Nödbelysning
släckare
brandsläckare
unsplash