Hem > Våra tjänster > Brandutbildningar

 
 
 
 
 
 
 

Offertförfrågan

grundläggande brandskydd

Grundläggande Brandskydd

Att samtliga anställda faktiskt har koll på verksamhets brandskydd är många gånger avgörande både för att bidra till att förebygga brand men också för att kunna begränsa branden på ett effektivt och säkert sätt.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter och inga förkunskaper krävs. Utbildningen hålls med fördel på plats i er verksamhet men kan även hållas i en lokal utanför er verksamhet.


Ni får lära er...

 • Brandkunskap, hur en brand uppkommer och hur man kan påverka dess förlopp
 • Förebyggande, hur funkar systematiskt brandskyddsarbete och vad det innebär
 • Risker, vanliga risker och hur de kan hanteras
 • Utrymning, grundprincipen vid brand och organisation vid utrymning
 • Släckutrustning, hur släckutrustnings fungerar och vilken man kan använda till vad
 • Handhavandet för handbrandsläckare och brandfilt, genom praktisk släckövning


Antal deltagare

Maximalt 20 personer per tillfälle


Tidsåtgång

2 timmar


Pris

Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig!


brandkunskap
brandutbildningar
släckövning

Släckövning

Att använda en handbrandsläckare kan vara svårt nog när man övar, tänk då när du ska använda en handbrandsläckare och det brinner på riktigt. Öva innan och inte efter!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter och inga förkunskaper krävs. Utbildningen hålls med fördel på plats i er verksamhet men kan även hållas i en lokal utanför er verksamhet.


Ni får lära er...

 • Släckutrustning, hur släckutrustnings fungerar och vilken man kan använda till vad
 • Handhavandet för handbrandsläckare, brandfilt och inomhusbrandpost*, genom praktisk släckövning.

*Förutsätter att verksamheten har tillgång till en inomhusbrandpost inom användsbart avstånd.


Antal deltagare

Maximalt 20 personer per tillfälle


Tidsåtgång

1-1,5 timme (beror på antal deltagare och om övning ska ske med inomhusbrandpost)


Pris

Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig!


brandfilt
brand i kläder
Branskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

I princip alla arbetsplatser måste utse en brandskyddsansvarig som aktivt jobbar med verksamhetens brandskydd. Att ha koll på allt är inte enkelt, särskilt om man inte har jobbat med systematiskt brandskyddsarbete tidigare. Denna utbildning är till för att ge dig kunskap, skapa trygghet samt ge dig det stöd och verktyg som är nödvändiga för att du ska på ett enkelt och smidigt sätt kunna axla rollen som Brandskyddsansvarig.


Målgrupp

Befintliga eller blivande ansvariga för en verksamhets brandskydd.


Du får lära dig...

 • Lagar och myndighetskrav, hur den juridiska trappan fungerar
 • Riskhantering, förståelse kring att förhindra och begränsa
 • Systematiskt Brandskyddsarbete, innehåll och omfattning
 • Organisationen kring det förebyggande brandskyddet
 • Brandtekniska installationer, vilka finns och hur de fungerar
 • Åtgärder vid brand, hur du upprättar en utrymningsstrategi
 • Underhåll och egenkontroll, vad som ska kontrolleras och hur ofta
 • Tillsyn och räddningstjänsten


Antal deltagare

6-12 personer per tillfälle


Tidsåtgång

1 dag


Pris

Pris per person vid öppen utbildning: 3450 kr. exkl. moms. Vid verksamhetsanpassad utbildning, be om offert.

webbsba
egenkontroll
Brandskyddsorganisation

Brandskyddsorganisation

De flesta företag sprider ut arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet på flera personer, det kan t.ex. finnas Brandskyddsansvariga, Brandskyddskontrollanter, Tillståndsansvariga, Föreståndare för brandfarlig vara osv. När ni har satt er organisation kring brandskyddet så är detta en ypperlig utbildning att gå för att på ett bra sätt dela upp och konkretiserar vem som ska göra vad så alla bidrar på bästa sätt med just sitt ansvarsområde. Så att man tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål.


Målgrupp

Verksamheter som har flera personer i sin brandskyddsorganisation. 


Ni får lära er...

 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning, vem som gör vad
 • Ert SBA-dokumentations innehåll och uppbyggnad, hur ni ska jobb
 • Systematiskt Brandskyddsarbete, innehåll och omfattning
 • Specifika rutiner och brandskyddsregler, som till exempel introduktion av nyanställda
 • Utbildningsplanen, vem, vad och när
 • Gemensamt utförande av er egenkontroll


Antal deltagare

Hela Brandskyddsorganisationen


Tidsåtgång

2-4 timmar


Pris

Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig!

digitalt sba
tillsammans
Utrymning

Utrymning

Väldigt ofta får vi önskemål om att genomföra utrymningsövningar. Vår första fråga är då. Har ni några speciella åtgärder som ska ske vid brand och finns dess dokumenterade? Väldigt ofta får vi då bara tillbaka "Varna, Rädda, Larma, Släck, Utrym". Och antingen var det väldigt länge sedan man körde en utrymningsövning sist, alternativt att man aldrig har kört någon övning alls.


Det finns ingen mening att öva i detta läge, det enda ni får reda på är att ni inte har koll på er utrymnings. Steg 1 är att upprätta en utrymningsplanering samt att få alla medarbetare förstå vikten av att faktiskt utrymma om någon uppmanar en till detta eller om brandlarmet ljuder, även om man inte alltid ser faran.


Denna utbildning syftar till att skapa en verksamhetsanpassad utrymningsplanering tillsammans med er och personalen samt skapa en förståelse och ett engagemang i utrymningssäkerhet. Ingen har koll på allt, men alla har koll på något, tillsammans så innebär det att vi är starka.


Att personalen faktiskt får vara med och bestämma och tycka till i dessa frågor är inte bara bra ur ett engagerande perspektiv men också för att vi säkerställer att inget missas. Det kommer alltid upp kloka och insiktsfulla tankar och idéer ifrån deltagarna vid denna utbildning. Och tillsammans så kan vi sedan formulera och dokumentera just er utrymningsplanering.


Målgrupp

Alla typer av verksamheter som vill ta tag i sin utrymningssäkerhet


Ni får lära er...

 • Mänskligt beteende vid utrymning
 • Utrymningsorganisation
 • Olika uppgifter och ansvar
 • Det som sker på återsamlingsplatsen
 • Avrapportering till räddningstjänsten
 • Gemensamt utförande av er egenkontroll


Antal deltagare

Maximalt 20 deltagare per tillfälle.


Tidsåtgång

2 timmar (3 timmar om det kombineras av med enkel efterföljande utrymningsövning)


Pris

Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig!

rädda larma släck
planering
Utrymningsövning

Utrymningsövning

Är det dags för en utrymningsövning? Då är det väldigt viktigt att den anpassas till er kunskapsnivå och er verksamhet. Så att den är på en rimlig nivå. Det ska inte vara för lätt det ska inte vara för svårt.


Syftet är att ni ska få öva på er utrymningsplanering. Om ni känner er trygga i denna så är det viktigt att stresstesta den. Det kan vara att man applicerar rök, eller man låter någon vara kvar i byggnaden, eller att övningen är oförberedd osv. Tanken är så klart att säkerställa att ni klarar av utrymningen även om en viss nivå av stress infinner sig.


Därför tar vi alltid reda på och stämmer av med er hur utrymningsövningen ska se ut och utformas så att den faktiskt gör nytta.


Det kan vara väldigt lätt att säga att man ska göra en massa åtgärder vid brand, men det kan vara en helt annan sak att faktiskt göra det. Har man då aldrig övat under stress så är risken hög att det inte blir som man hade tänkt när det väl blir skarpt läge.


Målgrupp

Alla typer av verksamheter


Ni får lära er...

 • Hantera en utrymmande situation
 • Utrymningsplanering
 • Olika uppgifter och ansvar
 • Vad sker på återsamlingsplatsen
 • Avrapportering till räddningstjänsten


Efter utbildning får ni en dokumenterad sammanfattning kring hur övningen gick, vad som var bra och vad som är viktigt att ni tänker på framåt.


Antal deltagare

Alla ska med!


Tidsåtgång

1-2 timmar


Pris

Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig!

hänvisningsarmatur
scenarioträning
Brandfarlig heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten

Vid brandfarliga heta arbeten uppfylls alla kriterier och förutsättning för att en brand ska kunna uppstå. Därför har det sedan länge funnits omfattande säkerhetsregler som talar om vad som gäller vid sådana tillfällen. En av säkerhetsreglerna är att den som utför, bevakar eller ger tillstånd för dessa arbeten måste inneha ett giltigt certifikat. 


Brandfarliga arbeten ger dig som utförare, brandvakt eller tillståndsansvarig den kunskap och certifiering som krävs. Certifikatet är giltigt i 5 år.


Utbildningen och certfieringen följer de senaste SBF normerna kring brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt gällande försäkringsvillkor.


Målgrupp

Utförare, brandvakt och tillståndsgivare för brandfarlig heta arbeten på tillfällig arbetsplats.


Innehåll...

 • Försäkringar och lagar
 • Riskhantering
 • Säkerhetsreglerna
 • Brandfarlig vara
 • Brandkunskap
 • Praktisk släckövning
 • CertifieringAntal deltagare

Maximalt 20 deltagare per tillfälle.


Tidsåtgång

6-7 timmar, normalt 08:00 - ca 15:00


Pris öppna kurser

2800 kr exkl. moms. (ingår frukost, lunch, fika samt utbildningsmaterial och certifikat)
Pris för egna kurser

Ni kanske önskar en kurs för endast er personal, eller att önskat kursdatum inte finns tillgängligt eller är fullbokat. Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig för att hitta en lösning!

svebra
instruktör
Föreståndare brandfarlig vara

Föreståndare - Brandfarlig vara

Vid hantering, tillståndspliktig mängd, av brandfarliga varor så krävs det, enligt LBE (lag om brandfarlig och explosiv vara), att verksamheten utser en, helst två, föreståndare för brandfarlig vara. Inom samma regelverk så föreligger det även ett kompetenskrav. 


Det är just uppfyllanden av det kompetenskrav som denna utbildning ger dig som verksamhet och föreståndare.

Notera dock att inom ramen för tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara så kan spektret kring omfattning och komplexitet vara stor. Denna kurs vänder sig till föreståndare och verksamheter som hanterar brandfarlig vara i mindre mängd alt. en relativt okomplicerad hantering.


Målgrupp

Föreståndare och verksamhet inom följande/liknande verksamheter...

 • Butiker
 • Fordonsverkstäder
 • Industrier
 • Lager 
 • Skolor
 • Restauranger
 • Måleri- och eller lackering
 • Bensinstationer


Verksamheter som till exempel producerar eller destruerar ämnen som kategoriseras som brandfarlig vara bör gå en mer omfattande utbildning.


Du får lära dig...

 • Vad är brandfarlig vara, och viktiga fysikaliska egenskaper
 • Lagstiftning och regelverk kring och om brandfarlig vara
 • Brand- och explosionsrisker
 • Föreståndarens roll, ansvar och uppgifter
 • Förvaring och hantering
 • Förebyggande
 • Risker i verksamheten


Antal deltagare

Maximalt 12 deltagare per tillfälle.


Tidsåtgång

6-7 timmar, normalt 08:00- ca 15:30


Pris öppna kurser

3900 kr exkl. moms. (ingår frukost, lunch, fika samt utbildningsmaterial)


Pris för egna kurser

Ni kanske önskar en kurs för endast er personal, eller önskat kursdatum inte finns tillgängligt eller ör fullbokat. Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig för att hitta en lösning!

hantering
brandfarliga vätskor
Verksamhetsanpassad utbildning

Verksamhetsanpassad utbildning

Vill ni att vi kommer ut och kör en anpassad utbildning efter just ert behov? Då kan vi skräddarsy innehåll, omfattning och upplägg efter  just er verksamhets behov och krav.


Vi börjar med ett enkelt platsbesök eller videomöte där vi går igenom förutsättningarna och känner och klämmer lite på verksamheten och hur ni jobbar med ert brandskydd idag och vad ni vill åstadkomma med utbildningen.


Pris

Fyll offertförfrågan så kontaktar vi dig!

säkerhetsutbildning
unsplash